Polityka prywatności i Pliki Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę Mivita&Emporio Mateusz Felchner.


§ 1 Definicje

 1. Administrator, zamiennie zwany Usługodawcą lub Sprzedającym - podmiot świadczący usługi sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, to jest Mateusz Felchner, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mivita&Emporio, o numerze NIP: 592-227-07-10 (dalej: Mivi Shop), który przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi Sklep internetowy, działający pod adresem: www.mivishop.shop
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, który założył Konto w Sklepie internetowym.
 8. Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zgodzie z RODO.


§ 2 Zbieranie i udostępnianie danych osobowych


 1. Serwis zbiera wyłącznie informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w procesie rejestracji, oraz używa ich wyłącznie w celu związanym z wykonaniem zawartej umowy – to jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Usługi oferowane przez Administratora są skierowane do osób pełnoletnich. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych dzieci
 4. Dane osobowe Użytkowników, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:

  • kontaktowania się z Użytkownikiem,
  • celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej serwisu.

 5. Administrator przetwarza dane Użytkowników w następujących celach:

  • wykonania zawartej umowy
  • dostarczanie Użytkownikom treści,
  • prowadzenia pomiaru i ulepszania treści,
  • zapewnianie bezpieczeństwa przetwarzania danych przez Administratora,
  • zarządzanie systemami informatycznymi

 6. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu prowadzenia pomiaru oraz ulepszania treści w serwisie, podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W interesie Administratora jest dostarczanie, ulepszanie swoich treści, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o tym Użytkowników.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora może być również zgoda Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
 8. Administrator co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, kiedy posiada do tego podstawę prawną, na żądanie podmiotów uprawnionych lub gdy jest to niezbędne do świadczenia na rzecz Administratora usług - wówczas odbywa się to na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych z podmiotami świadczącymi na jego rzecz usługi.
 9. Dane użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów mające oparcie w przepisach prawa.
 10. Dostęp do danych Użytkownika mogą mieć również podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator w celu świadczenia swoich usług. Przede wszystkich chodzi o podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingowe, płatnicze oraz usługi obsługi informatycznej. W takich przypadkach Administrator zawarł z takimi podmiotami stosowne umowy o powierzeniu przetwarzania danych, w którym podmioty przetwarzając dane w imieniu Administratora zobowiązały się do zapewnienia zabezpieczenia tych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.


§ 3 Rodzaje wykorzystywanych Cookies


 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  • Cookies sesyjne: pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika. Pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki (wylogowania, opuszczenia strony internetowej, wyłączenia przeglądarki). Po zakończeniu sesji zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


§ 4 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies


 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji możliwości korzystania ze stron internetowych; pliki te pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • analiz i badań, audytu oglądalności, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych i zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz niezawodności.


§ 5 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies


 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 4. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą mieć wpływ na dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Serwisu, np. poprzez ich ograniczenie.


§ 6 Obsługa „cookies”


 1. Za obsługę i przechowywanie „cookies” odpowiedzialna jest bezpośrednio przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności tak, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
 3. Dalsze szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Administrator informuje, iż ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.


§ 7 Prawa Użytkownika


 1. Użytkownik ma następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych – na wniosek Użytkownika Administrator potwierdzi, jakie jego dane przetwarza oraz dostarczy mu kopię danych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych – w przypadku, kiedy dane Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od Administratora ich sprostowania lub uzupełnienia;
  • prawo do usunięcia danych osobowych – w sytuacjach określonych w RODO Użytkownik może domagać się od Administrator usunięcia jego danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – w pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych, np. wtedy, kiedy kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych – w pewnych sytuacjach Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać je innemu administratorowi,
  • prawo do sprzeciwu – Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych m. in., gdy nie jest ono oparte o prawnie uzasadniony interes Administratora. Administrator nie powinien wówczas przetwarzać danych Użytkownika, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w sytuacji, gdy Użytkownik uważa, że dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.


§ 8 Social media


 1. Prowadzimy profile na platformach społecznościowych, a nasza strona zawiera wtyczki przekierowujące do nich. Jesteśmy administratorem profilu na danej platformie, a Twoje dane (imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu) przetwarzamy głównie w celu zarządzania naszym profilem, tworzenia społeczności i interakcji z obserwatorami. Dostawca danej platformy społecznościowej określa zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych we własnych celach, więc zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminem i polityką każdej z platform. Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformy społecznościowe w własnych celach. Wtyczki prowadzące do naszych profili pozwalają Ci na bezpośrednie połączenie z naszym profilem po kliknięciu w ikonę platformy. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z naszej strony, w szczególności wtedy, gdy jesteś zalogowany jako jej użytkownik. Jeśli nie chcesz, by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności, zalecamy wylogowanie z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito. W ramach naszej strony znajdziesz wtyczki przekierowujące Cię do naszych profili na wskazanych poniżej platformach, wskazujemy także polityki prywatności platform, tak byś mógł zapoznać się z nimi zgodnie z naszymi zaleceniami:
 2. Instagram https://www.instagram.com/mivicollections
 3. Polityka prywatności platformy: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres administratora wskazany na początku tego dokumentu. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 4. ManyChat
 5. Używamy ManyChat, czyli narzędzia usprawniającego komunikację między z odbiorcami w mediach społecznościowych (Instagram) przy prowadzonych działaniach marketingowych. Manychat pozwala na wysyłanie automatycznych wiadomości o określonej treści do zainteresowanych naszymi treściami i materiałami odbiorców.
  Manychat pełni dwie role w zależności od celu, w jakim jest używany. W niektórych przypadkach jest administratorem danych (zwykle w stosunku do naszych danych), czasami natomiast pełni rolę podmiotu przetwarzającego (zwykle w stosunku do Twoich danych). Integralną częścią mojej umowy z Manychat (Terms of Use: https://manychat.com/legal/tos) jest aneks dotyczący przetwarzania danych, który określa zasady przetwarzania danych przez Manychat. Więcej możesz przeczytać tutaj: https://manychat.com/legal/dpa.
  Dane jakie może przetwarzać ManyChat jako procesor to Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres e-mail), publicznie dostępne informacje w profilach w mediach społecznościowych, powiązane strony i konta, dane teleinformatyczne (adresy IP, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące użytkowania, dane plików cookies, dane przeglądarki) i inne.
  W przypadku abonentów, czyli osób, z którymi komunikujemy się za pomocą usługi i/lub których dane są przesyłane do usługi przez nas, dane identyfikacyjne, publicznie dostępne informacje o profilu w mediach społecznościowych (zdjęcie, imię, data urodzenia, płeć, lokalizacja geograficzna), historia i treść czatu, informacje o użytkowaniu chatbota i inne dane elektroniczne przesłane, przechowywane, wysłane lub otrzymane przez użytkowników końcowych i inne dane osobowe, których zakres jest ustalany i kontrolowany przez nas zgodnie z dostępnymi funkcjami w ramach usługi ManyChat.

  Źródłem pozyskiwania powyżej wskazanych danych jest proces rejestracji i korzystania z usługi przez nas oraz użytkownika końcowego, w tym komunikacja z subskrybentami oraz integracja i aplikacje stron trzecich połączonych przez nas (np. Facebook, Instagram, Telegram, Zapier) i innych aplikacji określonych na stronie http://www.apps.manychat.com/ .

  Aby przesyłać Ci wiadomości i materiały za pośrednictwem ManyChat, potrzebujemy Twojej zgody na wysyłanie wiadomości. Taka zgoda jest udzielana przy pierwszej wiadomości wysyłanej przy użyciu ManyChat. Jeśli nie klikniesz w komunikat „Subscribe to ourupdates” lub inny o tym samym znaczeniu na początku komunikacji z ManyChatem nie otrzymasz od nas zautomatyzowanych wiadomości, wysyłanych do Ciebie za pośrednictwem ManyChata.

  ManyChat jako procesor przetwarza dane do czasu rozwiązania z nami umowy, a jako administrator również do czasu rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych i upływu wymaganego przepisami prawa okresu ich przechowywania m.in. do czasu przedawnienia roszczeń.

  W związku z korzystaniem z ManyChat dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. ManyChat stosuje też odpowiednie środki bezpieczeństwa do przetwarzania danych.

  ManyChat korzysta także z podprocesorów, oznacza to, że Twoje dane mogą zostać przekazane tym podmiotom w ramach korzystania z usługi Manychat. Listę takich podmiotów znajdziesz tutaj – https://manychat.com/legal/service-providers. Celowo nie wypisujemy ich tutaj, bo mogą ulec one zmianie i bezpieczniej będzie śledzić te podmioty bezpośrednio ze strony ManyChat.

  Więcej o przetwarzaniu danych przez ManyChat i zastosowanych środkach bezpieczeństwa dowiesz się klikając w poniższe linki:
  • https://manychat.com/legal/dpa

  • https://manychat.com/legal/privacy

  • https://manychat.com/legal/service-providers
  Możemy korzystać z pomocy osób trzecich, które wspierają nas techniczne, przy obsłudze ManyChat, korzystamy z podmiotów, dla których ochrona Twoich danych jest ważna i zawieramy z nimi umowy powierzenia. Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających profile na Facebooku i Instagramie Dane osobowe osób odwiedzających nasze profile w serwisach Meta będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 roku („RODO”). Dane te uzyskaliśmy od Meta Platforms Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia) oraz z Twojego publicznego profilu na platformie internetowej Facebook lub Instagram.
  Przetwarzam dane osobowe osób, które:

  • Dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;

  • Skorzystały z opcji chat celem skontaktowania się z Administratorem;

  • Opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów.
  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • w celu zarządzania niniejszym fanpage’m na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz informowania za jego pomocą o swojej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, kampanii, akcji, które organizuję oraz swojej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook i Instagram (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO),

  • w celach statystycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie moimi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie moimi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:

  • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnym/prywatnym profilu na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram,

  • inne dane opublikowane przez Użytkowników na profilu Facebook lub Instagram, w tym wizerunek (zdjęcie profilowe – jeśli zostało osadzone),

  • inne dane opublikowane przez Użytkowników podczas rozmowy prowadzonej poprzez aplikację Messenger lub chat,

  • anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających fanpage`a gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod Użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia Użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

  Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

  • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,

  • dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,

  • dane osobowe gromadzone przez Facebook i Instagram tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem tych platform;

  • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook;.

  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora. Podmioty, o których mowa powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora a przetwarzanie danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informujemy Cię, że nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a która wywołałaby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób by na nie istotnie wpływała. Mając na uwadze międzynarodowy charakter przepływu danych w ramach platformy Facebook i Instagram, Meta Platforms Ireland Ltd. Może przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook i Instagram w polityce prywatności. Nie martw się jednak, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem. Meta oświadczył, że wdrożył standardowe klauzule umowne między podmiotami przetwarzającymi, co zgodnie z oświadczeniem Meta oznacza, że Twoje dane są bezpieczne. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. Treści z zewnętrznych serwisów

  Na stronie możemy zamieszczać treści z zewnętrznych serwisów, np. nagrania audiowizualne czy dźwiękowe, a serwisy mogą odnotowywać informację o odtworzeniu treści przez Ciebie. Jeżeli posiadasz konto w danym serwisie, zalecam wylogowanie się z niego przed odtworzeniem treści w ramach naszej strony, jeśli nie chcesz, by serwis o tym wiedział.

   § 9 Okres przechowywania danych osobowych


   1. Administrator przechowuje dane Użytkowników co do zasady jedynie przez czas, jaki jest niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po upływie tego czasu dane są usuwane.
   2. Dane osobowe mogą być przechowywane również przez taki okres, jaki jest wymagany przepisami prawa lub też, jeżeli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Użytkowników przez Administratora.


   § 10 Zmiany w Polityce Prywatności


   1. W serwisie Administrator utrzymuje aktualną treść Polityki prywatności.


   § 11 Kontakt


   1. Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące niniejszej Polityki prywatności Użytkownik może kierować na adres:
    Mivita&Emporio
    Mateusz Felchner
    ul. Demlin 99H
    83-209 Demlin, Polska
    mail: mivitaemporio@gmail.com